ANLI ŞANLI TÜRK DESTANLARI

Moderatör Alımı Yapılacaktır, Sitemiz Her gün Güncellenmektedir, Üye Olarak Sizde Destek Verebilir ve Hoşça Vakit Geçirebilirsiniz.
 
AnasayfaGaleriSSSAramaKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 ******'ün Soy Ağacy

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Türk
Admin
avatar

Mesaj Sayısı : 457
Kayıt tarihi : 28/09/08

MesajKonu: ******'ün Soy Ağacy   Salı Eyl. 30, 2008 11:56 am

******'ün Soy A?acy

Sultan Murat Hüdavengidar zamanynda ba?lamak üzere, bütün Türk Devleti padi?ahlyk döneminde, Rumeli'yi Balkanlar'y ve Avrupa'yy Türkle?tirmek için soyunda ve sopunda hiçbir kary?ym olmayan Türk ailelerinden olu?an özel güçleri buralara göndermi?lerdir.Bu göçlerin büyük ço?unlu?u O?uz Türkleri, Müslüman O?uzlaryn Yörük Türkmen boylaryndan gönderilen aileler te?kil ermektedir. Müslüman O?uzlaryn, Tanryda?y ve Karagöz Yörüklerinden olup, Konya ve Aydyn yöresine yerle?mi? bulunan isimler, teker teker yazyly bulunmaktadyr.Buradaki, 950 tarih ve 82 numaraly l yazycy defteri ile 1051 tarih ve 469 numaraly il yazycy defterinde Anadolu'dan Rumeli'ye geçen Türk boy ve ailelerinin isimleri açykça yazyly bulunmaktadyr.Bunlaryn Müslüman O?uz Türk'ü Yörük Türkmen boylaryndan olu?an ailelerinin kimler oldu?unu kayytlarda belirtmektedir.

Y?te bu kayytlarda, Ulu Önder ******'ün atalarynyn, Anadolu'dan Konya ve Aydyn yöresinden geldi?i yazylmaktadyr. ******'ün dedeleri; Anadolu'dan Rumeli'ye gidip, Makedonya'nyn Manastyr Vilayeti'nin derbei bala sanca?yna ba?ly bulunan Kocacyk Nahiyesine yerle?en ailelerden olan Hafyz Ahmet Alü? Efendi derlerdi.Kocacyk Nahiyesinin tamamen Türk'tür.

****** kocacyk Nahiyesine yerle?en ailelerden olan Hafyz Ahmet Efendi'nin torunudur. Hafyz Ahmet Efendi'nin saçlary kyrmyzy oldu?u için adyna "Kyrmyzy Hafyz Efendi" derlerdi. Ulu Önder ******'ün dedesi kyrmyzy Hafyz Efendi kocacyk Nahiyesinde ilkokul e?itmenli?i yapmakta idi.

******'ün babasy Ali Ryza Efendi de bu kocacyk nahiyesinde dünyaya geldi. ******'ün babasy Ali Ryza Efendiye Alü? Efendi derlerdi. Kocacyk nahiyesi tamamen Türk'tü.

Burada yerle?enlerin ço?u Aydyn ve Konya yöresinden gelen Türklerdir. Hatta bu aileler Yörük Türkmenleridir. Bu Yörük Türkmenlerinin Tanryda?y ve Karagöz oldu?u yukaryda ady geçen il yazycy defterinde kayytly bulunmaktadyr. Keza yine belgelerde Aktan ve naldöken Yörüklerinde buralarda bulundu?u yazylmaktadyr.

Fetihnamelerde, buralardaki Konya Türklerine hudut gazileri ünvany verildi?i yazylmaktadyr. Bu Türklere miri, Yörülen Türkmenlerden denilmekteydi. Ulu Önder ****** özbe öz Türk olup, Konya ve aydyn yörelerinden gitme çok asil bir ailenin evladydyr. Annesi Zübeyde Hanymefendi'nin babasy aydyndan Selanik'e gitme çok asil bir ailenin evladydyr. Annesi Zübeyde Hanymefendi'nin babasy Aydynlydyr.

Bu bilgiler Ba?bakanlyk Eski Mü?aviri ?ecaattin Zengino?lu'nun "Bilgi Ça?yndaki Türk Gençli?inin Yükselen Sesi-1999" isimli kitabyndan alynmy?tyr.

ATATÜRK'ÜN KENDYSYNY TANIMLAMASI

(1)"Benim hayatta yegane fahrim (onurum), servetim, Türklükten ba?ka bir ?ey de?ildir." "Bana, insanlar üstünde bir do?u? atfetmeye kalky?mayynyz. Do?u?umdaki tek fevkaladelik, Türk olarak dünyaya gelmemdir."

(2) Bir Yngiliz'in "siz hangi asil ailedensiniz?" sorusuna verdi?i yanyt: "Anasynyn ve babasynyn asilli?iyle iftihar eden Teodoz, Ytalya Yarymadasyna inmek isteyen Türk Atilla'ya bary? görü?mesinden önce sormu?: 'Siz hangi asil ailedensiniz?' Atilla'da ona cevap vermi?: 'Ben asil bir milletin evladyyym!' i?te benim cevabymda size budur!"

(3)Sanki yeni Ryza Nurlara cevap vermi?. " Türk, Türk oldu?u için asildir... ço?umuz, büyük babamyzyn babasyny hatyrlamayyz. Bütün soy gururumuzu, Türk olmanyn içinde buluruz."

(4)"... Türklük, benim en derin güven kayna?ym, en engin övünç dayana?ym (dyr)"

(5)"Millî mevcudiyetimize dü?man olanlarla dost olmayalym. Böylelerine kar?y...'Türk'üm ve dü?manym sana, kalsam da bir ki?i!' diyelim"

(6)" Mensup oldu?um Türk milletinin ?an ve ?erefi varsa, benim de bir ferdi olmak syfatyyla ?anym ve ?erefim vardyr..."

(7)****** kendisini böyle tanymlyyor. Ben bir Türk'üm diyor ve bundan gurur duyuyorum diyor. Ki?i, hissetti?i milletten oldu?una göre bu sözler üzerine daha denecek bir ?ey yoktur. M. Kemal, bir Türk'tür ve koca bir Türk'tür, Türk'ün Atasy'dyr. Türk milletine, unuttu?u milli kimli?ini tekrar kazandyran, ümmetten Türk milletine dönmesini sa?layan bir Türk'tür. Yeni Ryza Nurlara bunlar da yetmeyecektir. Hiç gerek olmady?y halde, konuya tam açyklyk getirmek için, ana ve baba soyunu da irdeleyece?iz. Kimdir, kimlerdendir ona bakaca?yz MUSTAFA KEMAL'YN ANNESY YÖRÜK TÜRKMEN DYR. Zübeyde Hanym'yn soyu Yörük'tür. Fatih döneminde Karamano?lu Beyli?i'nin yykylmasyndan sonra (1466), Balkanlar'da fethedilen yerlerin Türkle?tirilmesi için göç ettirilen ailelerdendir. Konya bölgesinden geldikleri için bunlar, "Konyarlar" ismi ile resmi kayytlara geçmi? ve böyle anylmy?tyr.

(8)Aile, Vodina sanca?ynyn Sarygöl nahiyesine yerle?tirilir. Zübeyde'nin babasy Sofi-zade Seyfullah A?a, Selanik yakynlaryndaki Lankaza'ya göçer ve bir çiftlik sahibi olur. Ve Zübeyde Hanym 1857'de burada do?ar. Annesi, babasynyn üçüncü e?i Ay?e Hanym'dyr.

(9)Zübeyde Hanym'yn soyunu birde anlatylanlardan görelim.
M. Kemal'in kyz karde?i Makbule Hanym (1885-1956): "Annemden syk syk ?unlary dinlemi?imdir. Bizim esas soyumuz Yörük'tür. Buralara Konya-Karaman çevrelerinden gelmi?iz" diyor ve atalaryndan bazylarynyn da sonradan tekrar Konya'ya geri döndü?ünü de ?öyle açyklyyor: "Dedem Feyzullah Efendi'nin büyük amcasy Konya'ya gitmi?, Mevlevi dergahyna girmi?, orada kalmy?. Yörüklü?ü tutmu? olacak."

(10)Makbule Hanym Yörüklük için ?unlary söylüyor: "...Annem her zaman Yörük olmakla iftihar ederdi. Bir gün ******'e "Yörük nedir?" diye sordum. A?abeyim de bana 'Yürüyen Türkler' dedi."

(11)Yörük ile Türkmen e? anlamlydyr. ******, soyunu açyklarken bunu da vurgular: ".... Benim atalarym Anadolu'dan Rumeli'ye gelmi? Yörük Türkmenler'dendir."

(12)Zübeyde Hanym'yn babasyny, kocasy Ali Ryza Efendi'yi ve Ali Ryza'nyn babasy Kyzyl Hafyz Ahmet Bey'i de tanyyan Selanik do?umlu Aydyn Milletvekili Hasan Tahsin San (1865-1951)

(13) ?u bilgileri verir: " ******'ün validesi, Zübeyde Hanym, Sofu-zade ailesinden Fethullah A?a'nyn kyzydyr. Selanik'te do?mu?tur. Bu aile bundan 130 sene evvel (1800'lü yyllaryn ba?y oluyor.) Sarygöl'den Selanik'e gelmi?lerdir. Vodina sanca?ynyn batysynda Sarygöl nahiyesinde onalty köyden ibaret olan bu nahiye ailesi, Makedonya ve Teselya'nyn fethinden sonra Konya civary ahalisinden Osmanly hükümetinin sevk ve iskan ettirdi?i Türkmenlerdendir. Son zamanlara kadar be? asyr müddet içinde hayat tarzlaryny, kylyk-kyyafetlerini de?i?tirmemi?lerdi."

(14) Bir yabancy yazar da ******'ün annesi hakkynda edindi?i bilgileri ?öyle aktaryyor:"Mustafa'nyn babasy Ali Ryza Efendi, anasy da Zübeyde Hanym'dy. Zübeyde Hanym... sary?yndy; düzgün, beyaz bir teni, derin ama berrak, açyk mavi gözleri vardy. Ailesi Selanik'in batysynda Arnavutluk'a do?ru, sert ve çyplak da?laryn geni?, donuk sulara gömüldü?ü göller bölgesinden geliyordu. Burasy, Türklerin Makedonya'yy ve Teselya'yy almalaryndan sonra Anadolu'nun göbe?inden gelen köylülerin yerle?tikleri yerdi. Bu yüzden Zübeyde Hanym, damarlarynda ilk göçebe Türk kabilelerinin torunlary olan ve hala Toros Da?larynda özgür ya?amlaryny sürdüren sary?yn Yörükler'in kanyny ta?ydy?yny dü?ünmekten ho?lanyrdy. Mustafa da annesine çekmi?ti; saçlary onun gibi sary, gözleri onun gibi maviydi."

(15)Zübeyde Hanym'yn kendi ifadesi; o?lunun, kyzynyn, kendisini tanyyanlaryn ve de konu üzerinde çaly?anlaryn ortak ifadesi; Zübeyde Hanym'yn Yörük-Türkmen oldu?udur. Yani Zübeyde Türk'tür. MUSTAFA KEMAL'YN BABASI YÖRÜK TÜRKMENYDYR. Mustafa Kemal'in baba soyu, Aydyn/ Söke'den gelerek Manastyr vilayetine yerle?tirilen, "Kocacyk Yörükleri (Koca Hamza Yörükleri)"ndendir. Ali Ryza Efendi, Manastyr'yn Debre-i Bala sanca?yna ba?ly Kocacyk'ta dünyaya gelmi?tir(1839). Aile sonradan Selanik'e göçmü?tür. Babasy Ylkokul ö?retmeni Kyzyl Hafyz Ahmet Efendi'dir. Amcasy, Kyzyl Hafyz Mehmet Efendi'dir. Ta?ydyklary "Kyzyl" lakaby ve yerle?tikleri yere "Kocacyk" denmesi; Ali Ryza Efendi'nin soyunun, Anadolu'nun da Türkle?mesinde katkysy olan " Kyzyl-O?uz" yahut "Kocacyk Yörükleri-Türkmenleri"nden geldi?ini göstermektedir.

(16)Anne soyunda oldu?u gibi baba soyunda da en sa?lam bilgiler önce ******'ün, annesinin, karde?inin anlattyklary; sonra çevrelerinin aktardyklarydyr. Makbule Hanym; "Babam Ali Ryza Efendi, Selanik'lidir. Kendileri Yörük sülalesindendir."

(17)******: "... Benim atalarym Anadolu'dan Rumeli'ye gelmi? Yörük Türkmenler'dendir."

(18)M. Kemal'in Selanik'te mahalle ve okul arkada?y, Kütahya Milletvekillerinden Mehmet Somer (1882-1950):

(19)"******'ün atalary hakkynda benim bildi?im ?unlar: ******'ün atalary Anadolu'dan gelerek Manastyr vilayetinin Debre-i Bala sanca?yna ba?ly Kocacyk nahiyesine yerle?mi?lerdir. Bunlary ben Selanik'in ihtiyarlaryndan duymu?tum. Kocacyk'lylaryn hepsi öz Türkçe konu?urlar. Yri yapyly adamlardyr. Bunlaryn hepsi Yörük'tür... Bunlaryn kyyafetleri Anadolu Türklerine benzer. Ya?ayy?lary, hatta lehçeleri de aynydyr."

(20)10 Kasym 1993'te Milliyet gazetesi "Ata'nyn Soy Kütü?ü" isimli bir yazy yayymlar. Gazeteci Altan Arasly, Kocacyk köyüne giderek bir ara?tyrma yapar ve köylülerle konu?ur. Kocacykly Numan Kartal'yn aktardyklary: "Ali Ryza Efendi, Manastyr vilayetinin Debre-i Bala sanca?yna ba?ly Kocacyk'ta dünyaya gelir. Kocacyk'yn nüfusu tamamen Türk'tür. Hepsi de Yörük Türkmenleri. Anadolu'dan geldiler. Bizler, Müslüman O?uzlaryn Türkmen boyundanyz."

_________________

Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://turkdestanlari.com.tr.tc
 
******'ün Soy Ağacy
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
ANLI ŞANLI TÜRK DESTANLARI :: ŞANLI TARİHİMİZ :: Mustafa Kemal ******-
Buraya geçin: