ANLI ŞANLI TÜRK DESTANLARI

Moderatör Alımı Yapılacaktır, Sitemiz Her gün Güncellenmektedir, Üye Olarak Sizde Destek Verebilir ve Hoşça Vakit Geçirebilirsiniz.
 
AnasayfaGaleriSSSAramaKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 ******'ün Yatı Savarona

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Türk
Admin
avatar

Mesaj Sayısı : 457
Kayıt tarihi : 28/09/08

MesajKonu: ******'ün Yatı Savarona   Salı Eyl. 30, 2008 11:55 am

******'ün Yaty Savarona

Ysmini Hint okyanusundaki bir deniz ku?undan alan Savarona yaty, Golden Gate ve Brooklyn köprülerini imal ederek servet sahibi olmu? olan John Roebling isimli mühendisin torunu, Richard M. Cadwallader�in dul e?i Bayan Emily Roebling Cadwallader tarafyndan Almanya�nyn Hamburg ?ehrinde, Blohm und Woss tersanesine Gibbs ve Cox dizayny olarak sipari? edilmi?tir. Yapymyna 29 Temmuz 1930 tarihinde ba?lanan yat 28 Mart 1931 tarihinde denize indirilmi?tir. Yat 4.000.000,-USD�a imal edilmi?tir.Yat, döneminin en büyük özel yaty olup, içi antika meraklysy sahibinin iste?i do?rultusunda dünya�nyn dört bir yanyndan getirilmi? özel ve tarihi e?yalarla zenginle?tirilmi?tir.Savarona denize indikten sonra Atlantik�te, Akdeniz�de ve Kuzey Afrika sularynda dola?ty. Yatyny çok seven Bayan Cadwallader, Amerikan hükümetince ülke dy?ynda imal edilmi? teknelerden istenen tescil ile ( teknenin bedeli kadar ) gümrük vergilerinin yüksekli?i nedeniyle yatyny Amerika�ya götürememi?ti. Bu sebeple yatyny kullanamayan sahibesi onu satmaya karar verdi.Ulu Önder ****** döneminde uzun bir süre �Cumhurba?kanly?y Yaty� olarak Ertu?rul Yaty kullanylmy?ty.

******, denize olan büyük sevgisi nedeniyle Ystanbul�da bulundu?u yaz aylarynda özellikle Moda Koyu�nda yapylan yelken ve kürek yary?laryny Acar Motoru ve Ertu?rul Yaty�ndan izlemekten de büyük bir zevk alyrdy. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramy nedeniyle Moda Koyu�nda yapylan deniz ?enlikleri ba?ta olmak üzere önemli yary? günlerinde Acar Motoru ve Ertu?rul Yaty, ******�ün yary?lary en iyi biçimde izleyebilece?i yere gelirdi. Büyük önderin bu yary?lary izlemeye gelmi? olmasy hiç ku?kusuz denizciler için de ayry bir heyecan, ?evk ve gurur kayna?y olurdu.

******; Yran ?ahy Ryza Pehlevi, Yngiliz Kraly VIII. Edward ve Ürdün Kraly Abdullah�y da Ertu?rul Yatynda a?yrlamy?tyr. 1938 yylynda Kral VII. Edward Ystanbul�u ziyaret etti?inde bacadan dökülen kurum Majestelerinin beyaz pazenlerini kirletince, ****** Ertu?rul�un hurdaya gönderilmesine karar vererek yeni bir cumhurba?kanly?y yaty ara?tyrylmasy için emir vermi?tir.
Ba?bakan Celal Bayar'yn çok yakyn ahbaplary olan Zeki Ryza Sporel ile Mahmut Baler, Ystanbul'da Yun-Is'in temsilcili?ini yapyyorlardy. Zeki Ryza Bey de, Yngiliz Vitol ailesinin kyzy ile evliydi. E?inin karde?leri de Yngiliz Konsoloslu?u'nda çaly?yyorlardy.

Bu iki Yngiliz'in, satylan yat�tan bahsederek Zeki Ryza Bey'i haberdar etmesi ve Ryza Beyin de, o syrada ****** için bir yat alynmasy giri?iminde bulunan Celal Bayar'a durumu anlatmasy ile hükümet Savarona'nyn saty?yndan haberdar olmu?tur. Ara?tyrmalar sonucu Yngiltere�nin Southampton limanynda saty?a çykarylan e?siz Savarona yaty ****** için uygun görülmü?tür.Bayan Cadwallader görü?meler sonunda, takdir edip hayrany oldu?u ******�ün kullanabilmesi için gemiyi imalat de?erinin çok altynda ucuz bir fiyatla Türk hükümetine satmy?tyr.

Ancak Alman tekni?inin bir harikasy olan Savarona'yy elinden kaçyrmak istemeyen Almanya, Krupp firmasynyn deste?i ile Savarona Yaty'na haciz koyar. Fakat daha sonra, ******'e kar?y büyük sempatisi olan Amerika'nyn o zamanki ba?kany Roosvelt, Savarona Yaty'nyn üzerindeki Almanya'nyn koymu? oldu?u hacizin en kysa zamanda kaldyrylarak, Türkiye'ye satylmasyny; aksi halde o syralarda, New York Limany'nda bulunan ünlü Alman transatlanti?inin haczedilece?ini Hitler'e bildirir. Sonunda Almanya haczi kaldyrarak, Savarona'nyn Hamburg Limany'ndan çykmasyna izin verir.
Bundan sonra Amerikan bandyrasy ile Yngiltere'nin Sauthampton Limany'na getirilen Savarona'ya, 24 Mart 1938 tarihinde Türk Bayra?y çekilerek, satyn almak için gelen heyet üyelerine (Londra Büyükelçimiz Fethi Okyar, Cumhurba?kanly?y Ba?katibi Hasan Ryza Soyak, Hava Müste?ary Sadullah Güney, Y? Bankasy Genel Müdürü Muammer Eri?, Etibank Genel Müdürü Ylhami Nafiz Pamir) teslim edilir.

12.04.1938 tarihinde her türlü hazyrly?yny yapmak üzere Yngiltere'nin Southampton limanyndan tekrar Almanya'nyn Hamburg Limany'na gelen Savarona Yaty, bazy dö?emeleri yenilendikten sonra 22.05.1938 tarihinde Gemi Süvarisi Sait Özege ve 45 ki?ilik personeli ile Ystanbul'a hareket etti. ******�ün ölümcül hasta oldu?u syrada 01 Haziran 1938 Çar?amba günü saat 6.30'da Florya önlerinde demirleyen Savarona, ayny gün saat 12.30'da hareket ederek 13.45'de Dolmabahçe Sarayy'nyn önünde demirlemi?tir.****** ayny gün saat 15.30'da yanynda Hasan Ryza Soyak, Salih Bozok, Kylyç Ali ve Yaver Celal oldu?u halde, Acar motoru ile Savarona Yaty'na gelmi?tir.

****** evvelce planlary görmü? ve yaty çok be?enmi?ti. Son zamanlarda giderek artan rahatsyzly?y nedeniyle pek sevdi?i bu yatta ço?u zamanyny yatakta geçirdi. Bir gün ?öyle dedi:-Bir çocuk oyunca?yny bekler gibi bu yaty beklemi?tim. Mezarym my olacak bu tekne benim?

******�ün Savarona�da geçirdi?i alty hafta boyunca, kabine toplantylary düzenlendi, Romanya Kraly Carol da dahil olmak üzere önemli konuklar, devlet ba?kanlary a?yrlandy.
******'ü ölüm yata?yna Savanora'daki kamarasyndan bir koltuk içinde ancak götürebildiler. Yat Dolmabahçe Sarayy önünde boynunu bükerek ******'ü bo?una bekledi. ******, 10 Kasym 1938�de Dolmabahçe sarayynda öldü.

Mustafa Kemal ******�ün aziz naa?y, 19 Kasym günü, Ystanbul�dan Yzmit�e Türk ve yabancy Harp gemilerinden olu?an bir donanma refakatinde götürüldü. Denizde cenaze törenine katylan, Yavuz muharebe kruvazörü, Zafer, Tynaztepe muhripleri, Dumlupynar, Gür denizalty gemileri, Do?an, Marty hücumbotlary yanynda, Savarona yaty da törene katylarak korteje Yzmit�e kadar e?lik etti.

Savarona yaty ******�ün ölümünden sonra, Ula?tyrma Bakanly?ynyn, 3.8.1939 tarih, 1650/2115 sayyly emirleriyle hazine namyna Ystanbul limany gemi sicil defterine 2051 sicil numarasyyla tescil edildi.
Yat Cumhurba?kany Ysmet Ynönü döneminde de Cumhurba?kanly?y yaty olarak korundu.Kanlyca koyunda uzun süre hareketsiz yatan Savarona yatynyn 1951 yylynda donanmaya devredilerek, okul gemisi olarak kullanylmasyna karar verildi. Gemi kysa bir süre Ystinye�de havuza alyndy, daha sonra da Haliç�te havuza alynarak, gerekli bakymy, tamir ve tadilaty yapyldy. Bu arada ba? ve kyç kysmyna iki?er adet top yerle?tirildi. Gemi, bir müddet Haliç�te, Kasympa?a�daki tarihi divanhane binasynyn önünde demirli kaldy.2 Temmuz 1951 tarihinde Savarona yaty Deniz Kuvvetleri Komutanyna devredilerek okul gemisi olarak kullanylmaya ba?landy.
70 gün süren ilk inceleme ve tatbikat gezisini, 65 ö?renciyle 1 Ekim 1951-8 Aralyk 1951 tarihleri arasynda, Hindistan�yn Bombay ?ehrine yapty. Gemi komutany, Dz. Alb. Vedat Burak komutasynda, Ystanbul�dan hareketle, Mysyr�yn Yskenderiye limanyny 3 gün ziyaret ettikten sonra, Süvey? kanalyny geçerek, Suudi Arabistan�da Cidde�de, daha sonra Aden�de 3 gün, Pakistan�yn Karaçi limanynda 5 gün kaldyktan sonra Bombay�a vardy. Dönü?te Yskenderun, Antalya ve Yzmir�e u?rayarak Ystanbul�a demirledi.
Bu uzun gezisinde Savarona okul gemisi ?anly Türk bayra?yny u?rady?y ülkelerin sularynda dalgalandyrmy?, bu ülkelerle aramyzda karde?lik, dostluk ba?laryny kuvvetlendirmi?tir.Savaronada, uzun süre ******�ün kullanmy? oldu?u özel daire e?yalaryyla birlikte müze olarak muhafaza edildi.

Savarona yaty, Heybeli ada açyklarynda 3 ekim 1979 sabahy çykan yangyn sonucu a?yr bir ?ekilde hasar gördü. Gölcük tersanesinde 6 ay içinde onarylan gemi, bir müddet daha okul gemisi olarak hizmete devam ettikten sonra kadro dy?y byrakyldy.

Savarona okul gemisinin yangyndan kurtarylabilen bir kysym e?yasy 1986 yylynda, te?hir edilmek üzere Ystanbul Deniz Müzesi�ne devredildi. ******�ün Savarona yatynda kalmy? oldu?u 54 gün süresince kullandy?y karyola, komodin ve komple yatak takymlary da Deniz Müzesinde, müzenin ****** salonunda te?hir edilmektedir.

1989 yylynda Savarona�yy hurdaya çykarma karary alyndy; ancak Kahraman Sadyko?lu son dakika kararyyla yaty 49 yylly?yna kiralady ve Savarona�yy önceki görkeminden daha iyi bir hale kavu?turmak için çok çaba isteyen yeniden dö?eme i?ine ba?lady. Yçi Donald Starkey tarafyndan tasarlanan yaty yenilemek için 425 i?çi yakla?yk üç yyl çaly?ty. Toplam restorasyon bedeli yakla?yk 25 milyon dolar kadardyr.

Savarona�nyn içinde ******�ün kütüphanesi ve yatak odasyyla birlikte 19 suit bulunuyor. Süper lüks dö?enen suitlerin bazylarynyn geni?li?i 50 metrekareye ula?yyor. Savarona�nyn içinde bulunan Türk Hamamynda kullanylan Mermerlerin a?yrly?y ise 260 ton dur.

Yatyn en geni? salonu ba?ta bulunup ve burasy ayny zamanda yemek salonu görevi de görmektedir. Salonda gerçek XV. Lui'ye ait yemek masasy ve 12 iskemlesi vardy. Kö?ede gayet güzel bir ?ömine ve kar?ysynda antika bir komodin ile siyah orjinal bir etejer bulunuyordu. Hemen biti?i?inde ******'ün kysa bir süre için çaly?ma odasy olarak kullandy?y, çok ?yk ve çok güzel dö?enmi? bir bölüm vardy, içinde de yakla?yk 1500 kitaptan olu?an bir kütüphanesi vardy. Yat sahibinin kullanaca?y bütün kapy kulplary, banyo musluklary ve di?er madeni aksam, altyn kaplama idi.
Tekne safrasy civaly olarak yapylarak 90 derece yatmadykça devrilmemesi sa?lanmy?tyr.

_________________

Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://turkdestanlari.com.tr.tc
 
******'ün Yatı Savarona
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
ANLI ŞANLI TÜRK DESTANLARI :: ŞANLI TARİHİMİZ :: Mustafa Kemal ******-
Buraya geçin: