ANLI ŞANLI TÜRK DESTANLARI

Moderatör Alımı Yapılacaktır, Sitemiz Her gün Güncellenmektedir, Üye Olarak Sizde Destek Verebilir ve Hoşça Vakit Geçirebilirsiniz.
 
AnasayfaGaleriSSSAramaKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 ****** ve Spor

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Türk
Admin
avatar

Mesaj Sayısı : 457
Kayıt tarihi : 28/09/08

MesajKonu: ****** ve Spor   Salı Eyl. 30, 2008 11:54 am

****** ve Spor

******'ün ölümünü takip eden günlerde, o zamanlar yalnyz Avrupa'nyn de?il, dünyanyn en ünlü gündelik spor gazetesi olan ve Fransa da yayynlanan "L'Auto", yayynlady?y geni? bir makalede "******'ün spora verdi?i büyük önemi uzun uzun överken ?unlary da yazmy?ty:"Dünyada ilk defa beden e?itimini mecburi kylan devlet adamy o oldu. Yalnyz kâ?yt üzerinde ve nutuklarda de?il, bunu bilfiil yerine getirdi. Stadyumlar ve çe?itli spor merkezleri tesis ettirdi. Halkevlerinin spor kollaryny bizzat mürakabe etti ve milletin mukadderatyna hâkim oldu?u günden itibaren Türkiye'de spor, gittikçe artan bir önem ve de?er kazandy..."****** ileride de görece?imiz gibi; gerçekten, dünyada beden e?itimini ülkesinde mecburi kylan ilk devlet adamyydy. Onun "Sa?lam kafa sa?lam vücutta bulunur" sözü de, yaratty?y genç Türkiye devletinin gelece?i için dü?ündü?ü ana esaslardan biriydi hiç ku?kusuz. Nitekim daha Cumhuriyetin ilanyndan önceki günlerde hazyrlanan hükümet programlarynda da bunu bulmak ve görmek mümkündür.

18 A?ustos 1923 tarihli hükümet programynda bu konuda ?u satyrlaryn yeraldy?y dikkati çeker: "...Maarifin terbiyevi vazifelerinden birincisi, çocuklaryn terbiye ve talimi, ikincisi terbiye ve talibi, üçüncüsü milli güzidelerin yeti?tirilmesi için lazym gelen vasytalaryn izhar ve teminidir. çocuklaryn terbiye ve talimi bittabil mektepler vasytasyyla temin edilecek ve mekteplerin asri tekemmulata mazhar olabilmeleri için muallimlerin daha iyi yeti?tirilmesine ve tatil zamanynda açylacak derslerle tevsi-i malymat etmelerine, binalaryn islahyna, alat-y dersiyenin ikmaline çaly?ylacaktyr.

Halkyn talim ve terbiyesi için gece dersleri ve çyrak mektepleri tahsis olunacak, halk lisany ile halkyn ihtiyacyna muvafyk milli güzidelerin yeti?tirilmesi için istidat ve kabiliyeti tebarüz eden ve ailesinin kudret-i maliyesi müsaid olmayan gençler orta ve yüksek mekteplerde suret-i mahsusada himaye ve muavenete mazhar olacaklary gibi ihtisas peyda etmeleri için Avrupa'daki irfan mekteplerine gönderileceklerdir. Muhtelif ?uabat-y ilmiye ferdin bedeni ve fikri kabiliyetleri gibi ahlaki ve içtimati kabiliyetleri de inki?af ettirilecektir. Bu maksada vusul için bir Terbiye-i Bedeniyye Darülmualilmini açylacak, izcilik te?kilatyna ehemmiyet-i mahsusa verilecek, programlar ile mektepler te?kilaty tedricen içtimai esasata tevcih olunacaktyr..."

Hükümet programynda bahsi geçen "Terbiye-i Bedeniyye Darülmualilmini" çok geçmeden kurulup "Gazi Terbiye Enstitüsü" ady altynda Ankara'da hizmete girmi?ti nitekim.

"******, Türk sporunun ilk ö?reticilerinin yeti?tirilmesi konusunda da acele göstermi?ti. Beden E?itimi ö?retmeni yeti?tirecek okul tesis edilmeden önde çapa Muallim Mektebi'nde bir kurs açylmy? ve bunun ba?yna da Avrupa'da beden e?itimi ö?renimi yapmy? bulunan Selim Syrry Bey (Tarcan) getirilmi?ti. Bu arada bayan beden e?itimi ö?retmeni yeti?tirmek üzere de ysveç'ten iki bayan ö?retim üyesi getirtilmi?, bunlarda çapa Muallim Mektebi'ndeki özel kurslarda görev alarak kyz ö?rencileri yeti?tirmi?lerdi.

****** bu konunun üzeinde büyük bir titizlikle durdu?undan bu da kâfi görülmemi? ve ö?retmen adaylary arasynda, bu dokuz aylyk kursta ba?ary gösterenler ihtisasta bulunmak üzere Avrupa'ya gönderilmi?lerdi. ****** bu kurslara subaylaryn da katylmalaryny özellikle arzulamy?ty. Bu nedenle kursa katylyp ba?ary sa?layan subaylar da askeri okullarda modern beden e?itiminin ilk tatbikatçylary olabilmeleri için Avrupa'ya ihtisas e?itimine yollanmy?lardy. 8 Ocak 1925 tarihli "Vatan" gazetesinin birinci sayfasynda yayynlanan bir haber foto?raf bu konuda pek ilginç ve de?erli bir kanyttyr. "Avrupa'ya Tahsile Gidecek Gençlerimiz" ba?ly?y altynda yayynlanan bu haberde ?öyle denilmektedir: "Maarif Vekaleti tarafyndan muallimlik tahsil edilmek üzere birkaç gencin Avrupa'ya izamy (gönderilmesi) takarrür etti?ini (kararla?tyryldy?yny) yazmy?tyk. Yapylan musabaka imtihanynda muvaffak olan gençlere dün harcyrahlary tesviye edilmi?tir (yolluklary verilmi?tir). Bunlar üç güne kadar Avrupa'nyn muhtelif ?ehirlerine gideceklerdir. Bu gençlerden Vildan A?ir ve Suad Hayri Beyler Terbiye-i Bedeniyye (BedenE?itimi) tahsili için Belçika'nyn Gand ?hrine; Ulvi cemal ve Cezmi Ryfky Beyler Musiki tahsili için Paris'e, Sadi Bey Ulum-u Tabiiye (Tabii bilimler) tahsili için Berlin'e, Muhiddin Sebati ve Refik Bey'ler de Resim tahsili için Paris'e gideceklerdir.".

Bu gençlerden Sady Irmak ve Suat Hayri ürgüplü daha sonra tarafsyz Ba?bakan olarak devlet hizmetinde bulunan ki?iler olacaklardy; Vildan A?ir Sava?yr da uzun yyllar Beden Terbiyesi Genel Müdürlü?ü yapacakty... Ankara'da kurulan "Gazi Terbiye Enstitüsü"nün beden e?itimi bölümü için Almanya'dan Kurt Dainas adyna bir uzman ö?retmen getirilmi?ti ve bu bilgili hoca tarafyndan bu enstitünün Beden E?itimi bölümü faaliyete geçirilmi?ti. Bu syrada ihtisas için Avrupa'ya gönderilmi? bulunan asker ve sivil beden e?itimi ö?retmenleri de yurda döndüklerinden genç Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Beden E?itimi ö?retim kadrosu vücut bulmu? oldu.

Türk sporunun temelini olu?turacak bu beden e?itimi ve spor uzmanlary konusunun bu yolla halline çaly?yrken Türk sporu da ciddi olarak ele alynmy?ty. "Türkiye ydman Cemiyetleri yttifaky", Türk sporunun ilk resmi örgütü olarak vücut bulup faaliyete geçmi? durumdaydy. Bu örgütün durumu Bakanlar Kurulu'nun 16 Ocak 1924 tarihli toplantysynda ele alyndy. Ali Sami Bey (Yen) tarafyndan örgüt adyna verilen dilekçe üzerinde görü?melerde bulunan ****** ba?kanly?yndaki ycra Vekilleri Heyeti (Bakanlar Kurulu), 170 sayyly kararyyla Türkiye ydama Cemiyetleri yttifaky'ny "Türk gençli?inin terakki ve tealisine hadim ve kayd-y menfaatten tamamen azade oldu?u ve her memlekette ydman Cemiyetleri'nin bu surette telakki edilerek her türlü himayeye mazhar bulunduklary cihetle" kaydy ile "menafii umumiyeye hadim cemiyet (kamu yarary dernek)" kabul edilmi?ti. Bu kararla Türkiye'de devlet ilk kez spora ve sporcuya yardym eli uzatmy? oluyordu.

Böylece Ba?vekil ysmet Pa?a'nyn kysa bir süre önce Türkiye ydman Cemiyetleri yttifaky Reisi Ali Sami Bey'e: "Hükümete güvenin, bütçeye spor için tahsisat konulacaktyr" ?eklinde verdi?i sözün ilk bölümü de yerine getirilmi? oluyordu. Türk sporunun iki büyük örgütünüm; "Türkiye ydman Cemiyetleri yttifaky" ile "Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi"nin ba?ynda bulunan iki de?erli spor adamy yttifak Ba?kany Ali Sami (Yen) ile Komite Genel Sekreteri ve Uluslararasy Olimpiyat Komitesi'nin Türkiye Temsilcisi Selim Syrry (Tarcan) Beyler biraraya gelip Türkiye'nin 1924 Paris Olimpiyat Oyunlary'na katylmasynyn gerekti?ine karar verdikleri zaman Türkiye Cumhuriyeti henüz ilk aylaryny ya?yyordu. Avrupa'nyn en güçlü devletlerine kar?y yapty?y sava?tan yeni çykmy? muzaffer Türkiye'nin spor dünyasynyn bu en büyük gösterisine katylmasynda yalnyz sportif açydan de?il, politik bakymyndan da büyük yarar olaca?y muhakkakty. Ancak ne yttifak, ne de Komite böylesine bir masrafy kar?ylayabilecek parasal güce asla ve asla sahip de?illerdi. ykisi biraraya gelseler bile bu masrafyn altyndan kalkabilmelerine imkan yoktu. Bu konuda hükümetten yardym istenmesini uygun gördüler.

Genç Türkiye Cumhuriyeti de parasal yönden ciddi bir sykynty içindeydi. Böyle olmasyna ra?men ******'ün emir ve direktifleriyle Türk sporu için bu yardym yapyldy. Yine ayny tarihi (16 Ocak 1924) ta?yyan Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile, 1924 Olimpiyat Oyunlary hazyrlyklary için ve "?imdilik" kaydyyla 17.000 lira Türkiye ydman Cemiyetleri yttifaky Merkez-i Umumisi emrine verildi. Bu kararnamenin altynda Bakanlar Kurulu üyeleriyle birlikte Cumhurba?kany olarak da Gazi Mustafa Kemal'in imzasy bulunuyordu.

Böylece genç Türkiye Cumhuriyeti, 1924 Paris Olimpiyat Oyunlary ile en büyük spor organizasyonunda ilk kez temsil edilmi? oldu. Türk sporculary atletizm, bisiklet, eskrim, futbol, güre? ve halter dallarynda dünyanyn en seçkin sporcularyyla yary?mak ve dünya sporunu yakyndan görüp tanymak imkan ve fyrsatyny buldular.

_________________

Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://turkdestanlari.com.tr.tc
 
****** ve Spor
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
ANLI ŞANLI TÜRK DESTANLARI :: ŞANLI TARİHİMİZ :: Mustafa Kemal ******-
Buraya geçin: